IMG_9662 handen site klein

TER PLEKKE BETER

mediation

Spanningen op de werkplek hebben  veel effect op de kwaliteit van het geleverde werk als ook op de werksfeer.

Daar waar twee mensen onenigheid hebben blijkt vaak sprake van een olievlekwerking omdat de spanning voelbaar is voor collega's waarmee nauw wordt samengewerkt. De kans is groot dat ook hun aandacht (ongewild) getrokken wordt naar het conflict. Gevolg is dat de productiviteit zichtbaar vermindert en

kosten toenemen.

 

Vaak is het lastig voor mensen uit hetzelfde systeem om een vruchtbare oplossing te vinden. Ter Plekke Beter helpt.

 

Een manier om een geschikte uitweg te vinden voor een conflict is mediation. Kenmerk van mediation is dat de begeleiding onafhankelijk en neutraal is en geen belang heeft bij de uitkomst van de oplossing. Een mediator neemt geen standpunt in en neemt ook geen beslissingen. De gesprekken zijn er vooral op gericht dat deelnemers weer met elkaar in gesprek komen. Zij worden gestimuleerd een oplossing te vinden waar ze

gezamenlijk achter staan. Doel is dat men zich in de gekozen oplossing herkent en dat deze beider

belangen dient.

 

Een belangrijk verschil met andere vormen van conflictbemiddeling is dat men bij mediation vooraf een geheimhoudingsverklaring tekent. Voordeel van de geheimhoudingsplicht van alle betrokkenen is dat het makkelijker kan zijn om bepaalde onderwerpen

te bespreken.

 

De keuze voor het vakkundig begeleiden van spanning op het werk, liefst in een vroeg stadium, kan in belangrijke mate bijdragen aan het voorkomen of verkorten van arbeidsverzuim.

 

Als u voor Ter Plekke Beter kiest om middels mediation een duurzame uitweg te vinden voor conflicten, kiest u automatisch voor een MfN registermediator. Dat betekent dat ik aan de  kwaliteitseisen voldoe van de Mediatiors Federatie Nederland.

Reduceren van spanning: meer kwaliteit